Takaisin

Simulaatiokouluttajien osaamisen kehittäminen

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

04/2011 - 05/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Mikko Rautio

Rahoittajat:

OKM

Yhteistyökumppanit:

Työtehoseura toteuttaa hankkeen itsenäisesti

Tiivistelmä:

Simulaatiokouluttajien osaamisen kehittäminen – hankkeen tavoitteena on luoda simulaatiokouluttajan perus- ja kehitystason koulutusohjelmat: Perustaso antaa valmiudet simulaatiokoulutuksen antamiseen simulaattorilla ja sisältää simulaatiokoulutukseen kuuluvien perustietojen ja -taitojen (suunnittelu ja toteutus) opetusta ja niiden harjoittelua. Kehitystason koulutusohjelma antaa perustasoa paremmat simulaation käyttö- ja kehittämisvalmiudet. Se sisältää simulaatioharjoitusten vaativuusluokittelun arviointia sekä harjoituksista annettavan palautteen malleja ja menetelmiä sekä niiden kehittämistä.

Simulaatiokouluttajan perustason koulutusohjelman tavoitteena on johdattaa uudet simulaatiokouluttajat ymmärtämään oma rooli oppimisen tukijana koulutuksen tapahtuessa esimerkiksi bussi- tai rekkasimulaattorissa (pedagoginen näkemys). Koulutusohjelman jälkeen simulaatiokouluttaja osaa käyttää simulaattoria pedagogisesti oikein, osaa laatia yksinkertaisia harjoituksia, joissa on otettu huomioon simulaation pedagogiset vaatimukset ja osaa antaa palautetta opiskelijalle simulaatioharjoituksesta.

Simulaatiokouluttajan kehittämistason koulutusohjelman tavoitteena on auttaa uusia simulaatiokouluttajia tuottamaan simulaattoriin hyvin jäsenneltyjä ja vaatimustasoltaan sopivia harjoituskokonaisuuksia siten, että ne vastaavat varsinaisen koulutuksen tasoa (opetus- ja ohjausmenetelmiä).  Lisäksi tavoitteena on luoda malli, jolla simulaatiokoulutus saadaan integroitua entistä paremmin osaksi ammatillista perustutkintoa ja vakiinnutettua simulaatiokoulutuksen asemaa tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä koulutusmuotona. Koulutusohjelman tavoitteena on myös antaa työvälineet, joilla edistetään erilaisten harjoitusten vaativuusluokittelua (eli luodaan kriteerit, millä tavoin harjoituksia organisaatioissa luokitellaan) ja harjoitusten sijoittumista osaksi koulutuskokonaisuuksia (esimerkiksi mitkä harjoitukset ovat perustutkintotasoisia, mitkä ammattitutkinto jne).

Simulaatiokouluttajien osaamisen kehittäminen –hankkeen tavoitteena on myös pilotoida suunniteltu koulutuskokonaisuus. Koulutusohjelmien pilotointiin kutsutaan osallistujia valtakunnallisesti eri koulutusorganisaatioista, joissa on simulaattori käytössä tai jotka suunnittelevat simulaattorin hankintaa. Simulaatiokouluttajien osaamisen kehittäminen -hanke on tarkoitus pilotoida kuljetusalalla, mutta simulaation pedagogiikka on sama muillakin koulutusaloilla. Näin ollen hanke tuottaa koulutusohjelmakokonaisuuden myös muiden alojen käyttöön.

Simulaatiokouluttajien osaamisen kehittäminen -hanke mahdollistaa opetushenkilöstön täydennyskouluttautumisen tilanteessa, jossa organisaatio on hankkinut tai suunnittelee simulaattorihankintaa. Hanke edistää koulutusorganisaatioissa uudistusten toimeenpanoa ja simulaattorihankinnasta saadaan nopeammin kannattava investointi. Toisaalta eri koulutusorganisaatioista osallistuvat kouluttajat verkottuvat keskenään, jakavat tietoa koulutuksista (ja näin kehittävät myös omaa osamistaan) ja pystyvät opiskelemaan oman työnsä ohessa. TTS:ssa olemassa olevaa tietoa ja hyviä toimintamalleja saadaan hankkeen avulla laajempaan käyttöön ja näin edistää myös kansallisesti koulutusjärjestelmän toimivuutta.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto