Takaisin

Yhteismaatiloilla pidempiä työuria (Yhteismaatila-hanke)

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

01/2014 - 12/2015

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti

Rahoittajat:

Maatalousyrittäjien elökelaitos MELA

Tiivistelmä:

Tutkimuksessa selvitettiin tilahaastatteluilla yhteisnavetoiden osakkaiden kokemuksiin perustuvia yhteisnavetoiden tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia sekä rajoitteita ja haasteita sekä yhteisyrittämisen tilakohtaisia että yrittäjä- kohtaisia edellytyksiä. Hankkeessa selvitettiin muun muassa yhteisnavettatilojen perustamisen taustat ja syyt, yhteisyrittämisessä huomioon otettavat asiat, toimintamuodon koetut hyödyt, edellytykset, mahdollisuudet, uhat ja mahdolliset haitat. Hankkeessa saaduilla tuloksilla on tavoitteena edistää onnistunutta yhteisyrittäjyyttä ja sitä kautta maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä tuotannon kannattavuutta ja työurien pidentymistä. Hankkeessa tehdyllä excel-pohjaisella itsearviointityökalulla maatalousyrittäjät voivat suuntaa-antavasti arvioida, miten hyvin heidän henkilökohtaiset valmiutensa ja kykynsä tukisivat yhteisnavettatoimintaan lähtemistä.
   Tutkimuksessa haastateltiin viittä toimivaa ja yhtä purkautunutta yhteisnavettatilaa ja kolmelta toimivalta yhteis- navettatilalta saatiin kirjalliset vastaukset haastattelukysymyksiin. Lisäksi useilta yhteisnavettatilojen osakkailta saatiin yksittäisiä kommentteja haastattelukysymyksiin. Haastatelluista/kirjalliset vastaukset antaneista yhteisyrityksistä kolme oli osakeyhtiöpohjaisia yrityksiä, joissa osakkaat eivät olleet sukua toisilleen, kaksi avoinyhtiöpohjaisia, joista toisen osakkaat olivat keskenään sukulaisia ja neljä maatalousyhtymäpohjaisia, joista kahden osakkaat olivat sukua toisilleen.
   Tulosten mukaan yhteisyrittäminen yhteisnavetan muodossa mahdollistaa osakkailleen onnistuessaan kohtuulli- sen hyvän toimeentulon, sidonnaisuuden vähentymisen, lisää vapaa-aikaa ja viihtyisän työyhteisön. Näillä kaikilla voi olla positiivisia vaikutuksia maatalousyrittäjän odotettavissa olevan työuran pituuteen. Se vaatii kuitenkin ennakkoluulottomuutta ja asenteen muutosta, vanhoista toimintatavoista luopumista, avoimuutta, toisten huomioon ottamista, toisenlaisten toimintatapojen ja persoonien hyväksyntää, muiden mielipiteiden sekä osaamisen arvostamista ja joustavuutta. Yhteisyrittäminen ei sovellu itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon tottuneille ja siitä kiinni pitäville yrittäjille. Yhteisyrityksen perustamisen ja sen menestymisen edellytyksinä voidaan pitää hyvin toimivia henkilökemioita, luottamusta, tiimityöskentelyn osaamista ja toisten osakkaiden toimintatapojen hyvää tuntemista jo ennakkoon. Lisäksi osakkailla pitää olla samanlaiset arvot ja tavoitteet toiminnalle.
   Haastateltujen yhteisnavettayritysten osakkaiden tavoitteina oli saada lisää vapaa-aikaa, mahdollisuus rakentaa kilpailukykyinen yksikkö, saada kohtuullinen toimeentulo osakkaille, kannattavuuden parantaminen, vastuun jakaminen, sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen ja sen seurauksena mielekkäämpi työnteko yhdessä, sidonnaisuuden vähentyminen ja jaksamisen paraneminen. Haastatteluissa esille tuodut yritys- ja osakaskohtaiset tavoitteet olivat yhteisnavettatiloilla pääsääntöisesti toteutuneet. Haastatteluista, kirjallisista vastauksista ja kirjallisuudesta on koostettu TTS tiedote, jossa yhteisnavettatoiminnan taustoja, edellytyksiä, hyötyjä, mahdollisuuksia, uhkia, haasteita ja muita huomioonotettavia asioita käsitellään monipuolisesti. Lisäksi on tehty Excel-pohjainen itsearviointityökalu maatalousyrittäjien käyttöön TTS:n kotisivuille, jolla yrittäjät voivat arvioida omia henkilökohtaisia edellytyksiään lähteä mukaan yhteisnavettatoimintaan sekä kehittämistarpeitaan ennen syvälliseen yhteistyöhön ryhtymistä.

Hankkeesta julkaistu:

Lätti, M. 2015. Yhteisnavetta tuotannon jatkamisen vaihtoehtona – vaikutuksia ja huomioon otettavia asioita. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus. 6/2015 (664).

Lätti, M. 2015. Hyvinvointia ja toimeentuloa yhteisnavetalla. Teho 5/2015. s. 38–41.

Itsearviointilomake >>

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto