Takaisin

Työelämä opettaa viheralaa

Ala:

Asuminen ja rakentaminen

Kesto:

07/2010 - 12/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Tanja Nieminen, Markku Lätti, Hanna Tajakka

Rahoittajat:

Uudenmaan ELY-keskus

Tiivistelmä:

Viherala työllistää vuosittain noin 15 000 henkilöä. Työnantajina ovat viherrakentamisen/ylläpidon yritykset, kunnat, seurakunnat, kiinteistöyhtiöt jne. Koulutuksesta työssäoppimista on yli neljännes koulutusajasta. Tässä hankkeessa selvitettiin kolmen viimeisimmän vuoden aikana Uudeltamaalta valmistuneiden viheralan  puutarhureiden työllistymistilanne. Selvitetään, kuinka koulutuksen ja työssäoppimisen tuoma osaaminen on vastannut työelämän tarpeita. Hanke antaa mahdollisuuden selvittää myöhemmin uusien tutkinnonperusteiden vaikutukset työelämävastaavuuteen.

Oppimisen toteutuminen työssäoppimipaikalla edellyttää työpaikoilta hyviä työssäoppimisen käytänteitä. Esimerkkitapausten haastatteluilla saadaan kuva hyvän oppimisen edellytyksistä työssäoppimispaikoilla. Saaduista tuloksista tiedotetaan alan liittojen kautta työssäoppimispaikkoina toimivia tahoja. 

Saatua ohjeistusta voidaan soveltaa minkä tahansa alan työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen.

Ammatillisessa koulutuksessa edellytetään työelämän osallistumista ammatin opettamiseen  työssäoppimisjaksoilla. Aloilla, joissa työnantajat ovat suuremmaksi osaksi pieniä yrityksiä, eivät työnantajat   voivat panostaa työpaikkaohjaajien koulutukseen. Kokemukset työssäoppimipaikoista ovat vaihtelevia. Toisaalta taas yrittäjät sanovat, että valmistuneet opiskelijat eivät omaa niitä työtaitoja, joita ala tarvitsee. Tämä hanke tuo tietoa, mille viheralan sektorille (viherrakentaminen/ ylläpito; työnantajasektorit) valmistuneet työllistyvät ja miten koulutus vastaa työelämän tarpeita näillä sektoreilla.  Tärkeänä kohtana on saada selville ja levittää tietoa hyvän oppimisen edellytyksistä työssäoppimisessa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä TTS koulutuksen, TTS tutkimuksen ja alan yritysten kanssa. Hankkeessa kerätään haastattelututkimuksen avulla tietoja koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyöstä, työssäoppimisjakson toteutuksesta, hyvistä käytännöistä ja kehittämisalueista, ohjauksen ja ohjaajakoulutuksen tarpeista sekä koulutuksen työelämävastaavuudesta ja valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä. Kohdejoukkona ovat vuosina 2008 - 2010 TTS koulutuksesta ja muista Uudenmaalla toimivista puutarhaoppilaitoksista valmistuneet, perustutkinnon suorittaneet ja omalle alalle työllistyneet puutarhurit, heidän työssäoppimispaikkansa työpaikkaohjaajat ja nykyinen työnantaja. Valmistuneilta puutarhureilta kysytään edellä mainittujen asioiden lisäksi taustamuuttujina heidän suorittamiaan valinnaisaineita ja työnantajien edustajilta arvioita heidän palkkaamiensa puutarhureiden työelämätaidoista.

Aineistoa tarkastellaan aikuisopiskelijoittain ja nuorisoasteen opiskelijoittain ja toisaalta työnantajasektoreittain. Nykytilanne kuvataan kuvailevan tilastotieteen menetelmin. Hyvistä yhteistyö- ja työssäoppimisjakson kokemuksista ja käytännöistä kootaan 3 - 5 case-kuvausta. Kuvaukset tarkastetaan yhdessä ko käytäntöjen toteuttajien kanssa. Hankkeen loppuraportissa esitellään case-kuvausten lisäksi keskeiset kehittämisalueet ja esille tulleet mahdolliset ratkaisuehdotukset.

Aikataulu:
Kohderyhmän valinta, syksy 2010
Kyselylomakkeen laatiminen, syksy 2010
Kyselyn toteuttaminen, kevät 2011 
Nykytilan kuvaus kyselyn perusteella, kevät 2011 
Case-kuvaukset, syksy 2011 
Hyvistä käytänteistä tiedottaminen, syksy 2011 
Loppuraportti, tammikuu 2012

Hankkeesta julkaistu:

Hyvä työssäoppiminen viheralalla -opas

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto