Takaisin

Muuttuva ja menestyvä monialainen maatila 2000 - 2013 (MuuMaa2-hanke)

Ala:

Maataloustyö / Yrittäjyys

Kesto:

05/2011 - 11/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Janne Karttunen, Tea Elstob ja Veli-Matti Tuure

Rahoittajat:

Maatilatalouden kehittämisrahasto + omarahoitus

Yhteistyökumppanit:

MTT taloustutkimus (hankkeen hallinnoija), HY sosiaalitieteiden laitos, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, TTS

Tiivistelmä:

Monialaisten tilojen, eli tilojen, joilla harjoitetaan muuta yritystoimintaa, määrä ja suhteellinen osuus tiloista on kasvanut koko EU:n alueella. Monialaisen tilan johtaminen on erittäin haastavaa. Monialaisten tilojen menestymisen ja voimavarojen yhteys on aikaisemmissa tutkimuksissa mitattu samalla hetkellä, vaikka tietyllä hetkellä tehtyjen investointien vaikutus näkyy vasta viiveellä. Nyt tarkastelua laajennetaan ajassa: miten hetken A resurssit ja kehittämistoimenpiteet näkyvät myöhemmin hetkellä B yrityksen menestymisenä. Hanke liittyy vahvasti vuosina 2006 - 2008 toteutettuun "Muuttuva maaseutuyrittäjyys" ?hankkeeseen sekä 2000 - 2002 toteutettuun "Maatilasta maaseudun pienyritykseksi"-hankkeeseen, joissa kerättyä seuranta-aineistoa vuosilta 2001 ja 2006 tullaan jatkamaan keräämällä vastaava aineisto vuonna 2011. Lisäksi hanke tukee ja täydentää useita kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimushankkeita.

Tässä tutkimuksessa tarkastelukohteena on monialaisen maatilan muodostama kokonaisuus, johon kuuluvat niin maatilatalous, muu yritystoiminta kuin viljelijäperhekin. Monialaisia maatiloja tarkastellaan tässä tutkimuksessa eri näkökulmista soveltaen sosiaalipsykologian, liiketaloustieteen ja teknologia-tutkimuksen lähestymistapoja. Tutkimushankkeen tarkoituksena on auttaa monialaisten maatilojen yrittäjiä johtamaan yritystään kokonaisuutena ja näin edistää näiden monialaisten tilojen kilpailukykyä. Tuloksia voidaan hyödyntää maatalous- ja maaseutupolitiikan teossa.

Hanke on jaettu kolmeen alaosioon, joiden yksityiskohtaiset tavoitteet ovat:
1) Selvittää, miten monialaisten tilojen yrittäjät ovat onnistuneet maatalouden ja muun yritystoiminnan yhdistämisessä. Erityisesti tarkastellaan resurssien ja monialaisen maatilan kehittymisen yhteyttä (liiketaloustieteellinen näkökulma).
2) Selvittää, ennustavatko yrittäjäidentiteetti ja siihen liittyvät asenne- ja arvotekijät yritystoiminnan jatkumista ja kehityssuuntia sekä työhyvinvointia perusviljelijöiden ja monialaisten maatilayrittäjien joukossa (sosiaalipsykologinen näkökulma).
3) Selvittää maatalousyrityksen työmäärän hallintakeinojen, yrittäjän työssä jaksamisen sekä yrityksen menestymisen välistä yhteyttä (maatalousteknologinen/työtieteellinen näkökulma).

Hankkeesta julkaistu:

Karttunen, J. ja Tuure, V.-M. 2013. Työnjako perustuotantoa harjoittavissa ja monialaisissa maatalousyrityksissä. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus.  
Rantamäki-Lahtinen, L. (toim.). 2013. Muuttuva ja menestyvä maaseutuyrittäjyys 2000–2013. MTT Raportti. Saatavana Internetistä: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/mttraportti

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Edellisestä (MuuMaa) hankkeesta on ilmestynyt mm. TTS:n maataloustiedote nro 607 (Karttunen, J. ja Tuure, V-M. 2008. Töiden organisointi maatalousyrityksissä) ja MTT:n selvityksiä nro 169 (Rantamäki-Lahtinen, L., Vesala, H.T., Vesala, K.M., Karttunen, J. ja Tuure, V-M. 2008. Muuttuva maaseutuyrittäjyys.   

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto