Takaisin

Mönkijöiden käyttöturvallisuus

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö / Metsätyö / Teknologia

Kesto:

11/-1 - 08/2009

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti

Rahoittajat:

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, työturvallisuusapuraha

Tiivistelmä:

Mönkijöiden nopean yleistymisen myötä ovat tapaturmat ja jopa kuolemantapaukset niiden niin vapaa-ajan kuin työkäytönkin yhteydessä lisääntyneet huolestuttavasti. Asiaan on suhtauduttava vakavasti myös maa-, metsä- ja porotaloudessa, joissa mönkijöitä työssään käyttävien määrät ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan.

Muun muassa lääkärin hoitoa vaatineita tapaturmia on tuoreen selvityksen mukaan sattunut maa-, metsä- ja porotaloudessa joka kahdeksannelle mönkijän kuljettajalle. Lisäksi yli puolelle kuljettajista on sattunut mönkijätyöskentelyn yhteydessä läheltä piti tilanteita ja lähes joka toisella mönkijä on kaatunut ainakin kerran. Lääkärin hoitoa vaatineet tapaturmat, mönkijän kaatumiset ja läheltä piti tilanteet ovat isommilla moottoreilla varustettujen mönkijöiden kanssa yleisempiä. Selvityksen piiriin kuuluneista ammattialoista porotalous näyttäisi olevan selvästi riskialttein mönkijän käyttöympäristö.

Huolestuttava tilanne käy ilmi TTS tutkimuksessa tehdystä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen rahoittamasta hankkeesta ”Mönkijöiden käyttöturvallisuus”, jossa selvitettiin maa-, metsä- ja porotalousyrittäjille sattuneiden mönkijätapaturmien ja läheltä piti tilanteiden yleisyyttä ja yleisimpiä syitä sekä koottiin yhteen tietoa mönkijöiden turvallisesta käytöstä.

Selvityksen mukaan tapaturmissa saadut vammat ovat enimmäkseen seurausta mönkijöiden hallinnan menetyksistä – kaatumisista, törmäyksistä ja mönkijästä putoamisista – ja puutteellisesta suojautumisesta. Tapaturmien yleisimpiä syitä ovat liian suuri tilannenopeus, kokemattomuus, omien ajotaitojen yliarviointi, virheellinen ajoasento, päihtymys ja/tai kypärän käytön puute sekä puutteellinen havainto ajoympäristöstä. Edellä mainitut johtuvat yleensä kuljettajien asenteista ja tiedon sekä opastuksen puutteesta.

Esimerkiksi vain yksi kymmenestä mönkijän kuljettajasta maa-, metsä- ja porotaloudessa käyttää kypärää aina mönkijällä ajaessaan. Kaksi kolmesta ei käytä kypärää koskaan. Selvityksen mukaan yksikään mönkijää maa-, metsä- tai porotaloudessa käyttävästä ei ole ollut mönkijän käyttöön opastavalla kurssilla.

Muualta saamaansa opastusta tai löytämäänsä tietoa mönkijän turvallisesta käytöstä pitää erittäin tai melko riittävänä kaksi kolmesta mönkijän kuljettajasta. Kuitenkin samaan aikaan lääkärin hoitoa vaatineita tapaturmia on sattunut joka kahdeksannelle ja läheltä piti tapauksia yli puolelle selvityksen piiriin kuuluneista mönkijöiden kuljettajista. Koulutuksen ja tiedotuksen tarve näyttääkin siis erittäin ajankohtaiselta.

Hankkeen tuloksena on julkaistu tietoa mönkijöiden turvallisesta käytöstä käytännönläheisessä muodossa, joka soveltuu luettavaksi niin maa,- metsä ja porotalousyrittäjille kuin muillekin mönkijöitä työssään käyttäville ammattikunnille ja vapaa-ajankäyttäjille. TTS tutkimuksen tiedotteessa numero 613 (”Mönkijällä turvallisesti”) on käsitelty mm. toimenpiteitä ennen ajoa, suojavarusteiden käyttöä ja kuljettajan toimintaa muun muassa käännöksissä, jarrutuksissa, mäki- ja rinneajossa, ylitettäessä ojia ja esteitä ja vedettäessä kuormia. Lisäksi tiedotteessa on käsitelty vaaratilanteita ja tapaturmien riskitekijöitä sekä mönkijöihin liittyvää lainsäädäntöä.

Hankkeesta julkaistu:

Lätti, M. 2009. Mönkijällä turvallisesti. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous (613) 4. 12 s.

Lätti, M. 2008. Mönkijät työkäytössä – turvallisuustietoa tarvitaan. Teho 2/2008. s. 10–11.

Lätti, M. 2009. Mönkijöiden turvallinen käyttö . PowerPoint-esitys. Saatavilla: www.tts.fi

Lätti, M. 2012. Hyvä renki, huono isäntä. Teho 2/2012. s. 24–25.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

 

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Köngäs, R. & Koskinen, K. 2008. Mönkijäonnettomuudet v. 2007. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT. Liikennevakuutuskeskus.

 

Launonen, J. Mönkkärikoulu osat 1-7. Mönkijä-lehti 2007–2009.

 

Ympäristöministeriö 2006. Työsuojelu moottorikelkan ja mönkijän käytössä. Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2006. Saatavilla: www.ymparisto.fi /julkaisut

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto