Takaisin

Kotieläintalouden ja kasvinviljelyn yhteensovittaminen tilojen välisessä yhteistyössä

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

04/2013 - 06/2015

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti, Janne Karttunen

Rahoittajat:

Maaseudun kehittämisrahasto Makera

Yhteistyökumppanit:

Pellervon taloustutkimus  PTT, Helsingin Yliopiston Taloustieteen laitos, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)

Tiivistelmä:

Töiden organisointi on noussut kriittiseksi tekijäksi etenkin maitotiloilla. Tuotantopanosten hintojen noustessa, tuottajahintojen pysyessä paikallaan tai laskiessa ja kuluttajien sekä tuotteiden laatuun että eläinten hyvinvointiin lisääntyvien vaatimusten kasvaessa maitotilojen on täytynyt etsiä uudenlaisia tapoja tuotannon järjestämiseksi. Tämä on usein merkinnyt tilakoon laajentamista, uusien kasvatusmenetelmien ja tuotantotekniikoiden käyttöönottoa sekä uudenlaista tapaa johtaa maatilayritystä. Kasvaneen työkuorman hallinnan rinnalla yrittäjäperheissä on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota säännöllisiin työaikoihin ja vapaa-aikaan.

Maatalousyrittäjäperheen oman työpanoksen riittämättömyys on tyypillinen haaste perinteisen perheviljelmäkokoluokan tilan laajentaessa toimintaansa uuteen kokoluokkaan. Käytännössä perheviljelmän oma työpanos ei riitä kirjanpitotilojen tietojen mukaan kaikkien tilan töiden tekemiseen enää edes selvästi alle 100 lehmän karjakokoluokissa.

Tilojen laajentaessa toimintaansa viljelymaan niukkuus voi olla keskeinen haaste myös kotieläintiloilla.  Tilojen kehittyminen on usein alueellista, jolloin kehittyvillä alueilla peltoa ei juuri ole saatavilla tai sen hinta on korkea. Lisäpellon hankinnan taloudellisesti perusteltuna vaihtoehtona voi olla myös tilojen välinen yhteistyö. Eri tuotantosuuntia edustavien tilojen välinen yhteistyö tarjoaa usein myös hyvän mahdollisuuden työhuippujen tasaamiseen ja konekustannusten alentamiseen.

Tutkimuksen tavoitteena on edesauttaa toteuttamiskelpoisten yhteistyömallien löytymistä ja yleistymistä, jotta elinkeinon kilpailukyky paranee ja julkisen vallan tuki kohdentuu mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Tähän pyritään muun muassa kartoittamalla relevantit toimintamallit. Tämän kartoituksen perusteella valitaan yksityiskohtaiseen jatkotarkasteluun päätyvät toimintamallit, joista arvioidaan eri toimintamallien työmäärää ja töiden organisointia sekä pääomakustannuksia perinteiseen (yleensä perheviljelmä, jossa kaikki tehdään itse) ja toisaalta vaihtoehtoisiin toimintamalleihin verrattuna. Lisäksi arvioidaan eri vaihtoehtojen kannattavuutta ja tuottavuutta sekä tilojen omasta että laajemmin Suomen maataloustuotannon ja ympäristön näkökulmasta. Myös viljelijöiden, sekä kotieläintuottajien että kasvinviljelijöiden, kiinnostusta erilaisiin toimintamalleihin selvitetään tutkimuksessa.

Tutkimuksen päätavoite on yllä olevien osatavoitteiden avulla löytää kiinnostavia ja toteuttamiskelpoisia yhteistyömalleja ja myös saattaa tuloksista saatu informaatio palvelemaan em. mallien käytäntöön viemistä. Tutkimushanketta koordinoi PTT.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Luomutilojen välinen yhteistyö

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Lätti, M., Koikkalainen, K., Kuisma, M. & Lötjönen, T. 2006. Luomutilojen yhteistyö. Työtehoseuran julkaisuja 396. Helsinki 2006. 100 s. + 7 liitettä.
Lätti, M., Koikkalainen, K., Kuisma, M. & Lötjönen, T. 2006. Yhteistyön vaikutuksia luomutiloilla. Työtehoseuran maataloustiedote 3/2006 (588). 12 s.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto