Yhteisnavettaa suunnitteleville

Yhteisyrittäminen yhteisnavetan muodossa mahdollistaa osakkailleen onnistuessaan kohtuullisen hyvän toimeentulon, sidonnaisuuden vähentymisen, vastuun jakautumisen, lisää vapaa-aikaa ja viihtyisän työyhteisön. Näillä kaikilla voi olla positiivisia vaikutuksia maatalousyrittäjän jaksamiseen ja odotettavissa olevan työuran pituuteen. Se vaatii kuitenkin ennakkoluulottomuutta ja asenteen muutosta, vanhoista toimintatavoista luopumista, avoimuutta, toisten huomioon ottamista, toisenlaisten toimintatapojen ja persoonien hyväksyntää, muiden mielipiteiden sekä osaamisen arvostamista ja joustavuutta.

Yhteisyrittäminen ei sovellu itsenäisestä työskentelystä ja päätöksenteosta kiinni pitäville yrittäjille. Yhteisyrityksen perustamisen ja sen menestymisen edellytyksinä voidaan pitää hyvin toimivia henkilökemioita, luottamusta, tiimityöskentelyn osaamista ja toisten osakkaiden toimintatapojen hyvää tuntemista jo ennakkoon. Lisäksi osakkailla pitää olla samanlaiset arvot ja tavoitteet toiminnalle.

Työtehoseura selvitti 2014–2015 yhteisnavetoiden osakkaiden kokemuksiin perustuvia yhteisnavetoiden tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia sekä rajoitteita ja haasteita sekä yhteisyrittämisen tilakohtaisia että yrittäjäkohtaisia edellytyksiä. Hankkeessa selvitettiin muun muassa yhteisnavetoiden perustamisen taustat ja tavoitteet, yhteisyrittämisessä huomioon otettavat asiat, toimintamuodon koetut hyödyt, edellytykset, mahdollisuudet, uhat ja mahdolliset haitat.

Saaduilla tuloksilla on tavoitteena edistää onnistunutta yhteisyrittäjyyttä ja sitä kautta maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä tuotannon kannattavuutta ja työurien pidentymistä. Hankkeessa tehdyllä Excel-pohjaisella itsearviointityökalulla maatalousyrittäjät voivat suuntaa-antavasti arvioida, miten hyvin heidän henkilökohtaiset valmiutensa ja kykynsä tukisivat yhteisnavettatoimintaan lähtemistä. Itsearviointityökalu löytyy TTS:n kotisivuilta www.tts.fi.

Lisäksi tuloksista on koostettu TTS:n tiedote 6/2015 (664): ”Yhteisnavetta tuotannon jatkamisen vaihtoehtona – vaikutuksia ja huomioon otettavia asioita”. Tiedote on vapaasti saatavilla sähköisenä TTS:n kotisivuilla www.tts.fi. Yhden yhteisnavettayrityksen kokemuksista on lisäksi kerrottu Työtehoseuran Teho-lehden numerossa 5/2015, joka myös löytyy sähköisenä TTS:n kotisivuilta.

Lue lisää "Yhteisnavettaa suunnitteleville" -sivulta >>

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto