Urakointitaksat

Urakointihinnat ovat nousseet kahden vuoden takaisesta kyselystä aikaisempia vuosia vähemmän. Hintojen vaihtelu on suurta urakoitsijoiden välillä, mikä on muistettava keskimääräisiä hintoja tarkastellessa.

Paljon urakoitujen töiden, leikkuupuinnin ja kasvinsuojeluruiskutuksen hehtaaritaksat nousivat noin 2–2,5 prosenttia eli noin reilun prosentin verran vuotta kohti. Puinnin keskitaksa oli 102,6 €/ha (100,4 €/ha v. 2014) ja ruiskutuksen 18,2 €/ha (17,9 €/ha v. 2014).
Kylvötöiden taksat nousivat keskimäärin yhden prosentin kahdessa vuodessa. Kylvölannoituksen hinta oli keskimäärin 58,9 €/ha (58,1 v. 2014) ja suorakylvön 67,5 €/ha (67,0 v. 2014).  Taksojen nousut ovat kohtuullisia myös maatilojen muille aloille tekemissä töissä. Lumitöissä tuntitaksa oli keskimäärin 54 €/h (52,4 € vuonna 2014), nousua 3 prosenttia kahdessa vuodessa. Myös kaivinkonetöissä nousu oli 2–3 prosentin luokkaa. Eniten kaivinkonetyötä ilmoitettiin 10–19 tonnin koneilla, ja keskimääräinen tuntitaksa oli 56,2 €.

Polttoöljyn hinta laski
Edellisen kyselyn vertailujaksolla 2012–2014 hintojen nousu oli silloinkin maltillista, mutta kuitenkin 2–3 prosenttia vuodessa. Urakointihintojen korotuspaineita vuoteen 2016 vähensi polttoaineen hinnan lasku edelleen vuoden 2014 jälkeen. Kevyen polttoöljyn hinta oli kesällä 2016 noin 62 senttiä (alv 0) kun kesällä 2014 hinta oli 84 c/l (alv 0). (Öljyalan keskusliitto).

Urakoinitihinnat

Polttoöljyn hinta lienee vaikuttanut hinnoitteluun viljan kuivauksessa, missä tuntiveloituksissa oli laskua 1–5 prosenttiin eri kokoluokissa. Tosin 190–269 hl kuivureissa keskimääräinen taksa nousi 3 prosenttia kahden vuoden takaisesta.

Näyttää siltä, että suuri osa urakoitsijoista ei ole nostanut taksoja pariin vuoteen. Ehkä yhtenä tekijänä on myös osaltaan vaikuttanut maatalouden heikentynyt kannattavuus  viime vuosina. Tulee myös mieleen, ovatko seurantajaksolla hinnoitteluun osaltaan vaikuttaneet viime vuosien kannattavuusongelmat maatiloilla. Ehkä hintojen nostosta on pidättäydytty tietäen asiakkaiden tilanteet, urakoitsija kun on itsekin usein viljelijä.

Vastaajien vaihtuvuus vaikuttaa
Maatilojen tekemän koneurakoinnin toteutuneita taksoja seurataan joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä. Talvella tehtyyn taksakyselyyn vastasi noin 620 koneurakointia tehnyttä yrittäjää. Kyselyyn vastaajat vaihtuvat jonkin verran vuosittain, mikä aiheuttaa myös vaihtelua keskimääräisissä hinnoissa.
Etenkin töissä, joissa ilmoitettuja taksoja on suhteellisen vähän, voivat yksittäiset poikkeavat hinnat vaikuttaa keskiarvoon huomattavastikin. Siksi joissakin töissä keskihinta ei ole kehittynyt tasaisesti vaan voi nousta hyppäyksenä ja sitten taas laskea seuraavassa kyselyssä, kun vastaajat vaihtuvat.

Hintaneuvottelut koetaan vaikeiksi
Moni urakoitsija kertoo hintaneuvottelujen vaikeudesta. Keskimääräistä korkeammalla taksalla urakoivat kokevat joskus asiakkaiden puolelta kritiikkiä vedoten tilaston taksoihin. Keskimääräisten urakointihintojen ohella oheisessa taulukossa on esitetty hintojen vaihtelu laskettuna keskihajonnan avulla. On kysytty minimi- ja maksimitaksojen julkaisemista, jotta saataisiin koko hintaskaala näkyviin.
Minimi- ja maksimitaksat kertoisivat toki ääripäät, mutta toisaalta usein vain yksittäiset tapaukset. Virheen mahdollisuuskin on olemassa. Keskihajonta on ilmoitettujen hintojen keskimääräimen poikkeama keskiarvosta. Sen kautta laskettuna saadaan vaihtelu, jonka sisällä suurin osa hinnoista on.  

Urakointia monenlaisilla taustoilla
Hintavaihtelu on tosiaan suurta. Kyselyyn vastanneilla urakoitsijoilla on erilaisia tavoitteita ja hinnoitteluperiaatteita toiminnassaan, mikä myös urakointipalvelujen ostajien on hyvä pitää mielessä. Osa vain hankkii lisätuloja olemassa olevilla koneilla, eivätkä kaikki kustannukset ole hinnassa mukana. Työtä tehdään myös hyvin eri-ikäisillä ja -tasoisilla kalustoilla, mikä voi näkyä työn laadussa.

Hinnan pitää olla kestävä
Ammatikseen urakoivien on saatava kaikki kustannukset urakointihinnassa.
Hinnoittelun perusta on kustannuslaskenta. Pääomakulujen osalta urakointimäärä ja koneiden käyttöaste ovat ratkaisevia urakointihinnan muodostamiselle. Oman työn hintaa laskiessa pitäisi tietää, mikä on laskutettavien tuntien osuus kokonaistyöajasta.  

TTS-Kone avuksi
TTS Työtehoseuran julkaisema TTS-Kone -konekustannusten laskentaohjelma on kätevä apuväline kustannusten laskentaan. Se sisältää kustannuslaskentapohjat erikokoisille traktoreille, puimureille ja lukuisille eri työkoneille sekä viljankuivaukseen. Ohjelmalla voidaan tehdä vertailulaskelmia, joissa voidaan tarkastella yksittäisten tekijöiden, esimerkiksi käyttömäärän, vaikutusta kustannuksiin. Ohjelmalla voidaan myös vertailla erilaisten työketjujen kustannuksia.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto