Tutoropettajien Digiosaaja-koulutus

 

Digiosaaja-koulutus antaa opettajalle valmiudet toimia koulunsa tutoropettajana. Opetuksen digitalisaation lisäksi tutoropettajat tukevat myös muilla tavoin uuden pedagogiikan käyttöönottoa kouluissa Tutoropettajat jakavat oppimaansa työyhteisössään ja tukevat kollegojaan luoden jatkuvan kehittämisen kulttuuria omassa koulussaan.

  • Koulutuksessa opettajan tutor-osaamista kartutetaan pitkin matkaa. Osaamiskartoituksen perusteella opettaja voi hypätä oppimispolulle osaamistasonsa mukaan. Hänen ei tarvitse opiskella moduuleita, jotka jo hallitsee hyvin, mutta opiskelumateriaali on käytössä myös näistäkin osioista.
  • Digiteeman mukaisesti koulutus tapahtuu pääasiassa verkossa, joka antaa joustoa opiskeluun ajan ja paikan suhteen. Myös materiaalit jaetaan opiskelijoille sähköisessä muodossa. Verkkokoulutuksena voi valita opiskeluajankohdan joustavasti millä paikkakunnalla vaan.

 

Kenelle digiosaaja-koulutus on tarkoitettu?

TTS Työtehoseuran toteuttama Digiosaaja-koulutus on suunnattu koulujen tutoropettajille. Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka tukee muita koulunsa opettajia koulukulttuurin muutoksen tekemisessä, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä.

Ilmoittautuminen 13.1.2017 mennessä:

Ilmoittaudu koulutukseen >>

Ilmoita useampia henkilöitä >>

Miksi digiosaajakoulutus on järjestetty?

Peruskoulun uudistamiseen tähtäävä Uusi peruskoulu -ohjelma julkaistiin 9.9.2016. Ohjelmassa uudelle peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Opettajien tieto- ja viestintätekniikkataitoja edistetään kouluttamalla 2 500 opettajaa tutoropettajiksi. Opetuksen digitalisaation lisäksi tutoropettajat tukevat myös muilla tavoin uuden pedagogiikan käyttöönottoa kouluissa. Tutoropettajat ovat koulujen omia opettajia, joille varataan Opetushallituksessa haussa olevalla avustuksella työaikaa vertaistuen antamiseen muille opettajille. Tutoropettajien saamiseksi jokaiseen Suomen peruskouluun osoitetaan tänä vuonna 7,5 miljoonaa euroa ja hallituskaudella yhteensä noin 23 miljoonaa. Tavoite on saada yksi tutoropettaja jokaista 220 oppilasta kohden. Valtionavustusten hakuaika tutoropettajien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä tutoropettajien toimintaan on 14.10.2016 – 15.11.2016.  Lisätietoja opetushallituksen sivuilta >>

 

Kuinka koulutus toteutetaan?

Koulutus alkaa kaikille yhteisellä lähipäivällä, jossa käydään läpi koulutussuunnitelma, opiskelun eteneminen ja muut käytännön asiat. Opiskelijat saavat mm. tunnukset eCampus verkko-oppimisalustaan ja perusohjeistuksen sen käyttöön. Verkostoitumista ja vuorovaikutusta edistetään keskustelemalla ja jakamalla kokemuksia verkon yli ryhmää varten perustetulla Facebook-sivustolla.

Koulutuksen alkuvaiheessa tehdään osaamiskartoitus, jonka avulla selvitetään opettajien osaamistaso. Osaamiskartoituksen avulla opiskelija henkilökohtaistetaan ja näin koulutuspolku räätälöityy tutoropettajan omien tarpeiden mukaisesti. Tutoropettaja voi osallistua osaamistasonsa mukaisesti tarvittaviin osiin. Osaaminen karttuu koulutuspolun edetessä. Kunkin suoritettu osaamistaso antaa opettajalle uuden Digiosaajamerkin.

Koulutus kestää yhdeksän kuukautta kahden lukukauden aikana ja se toteutetaan pääasiassa joustavana verkkokoulutuksena. Verkko-oppimisalusta on virtuaalinen koululuokka, jossa on sekä ohjattua opiskelua että ryhmätyöskentelyä. Koulutuksen aikana opiskelija tulee tutuksi opetukseen käytettävien laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa. Hän oppii laatimaan verkkokoulutuksia, tuottamaan sähköistä oppimismateriaalia ja soveltamaan pedagogiikkaa sähköiseen ympäristöön. Opiskelun aikana tutoropettaja rakentaa sähköistä portfoliota, jonne hän koostaa oppimiansa asioita omaksi verkkosivustoksi.

Koulutuksen avulla tutoropettaja saa valmiudet opettaa muita aikuisia ja toimia mentorina työyhteisössään. Koulutus rohkaisee kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä pelkäämättä epäonnistumista. Koulutukseen osallistuva saa käsityksen kuinka tutoropettajatoiminta liittyy opetustoimen olemassa olevaan strategiaan.

 ipad

Koulutuksen eteneminen:

Kick off-aloituspäivä (lähipäivä)

Aloituspäivän tavoitteena on perehtyä koulutuksen käytännön toteutukseen ja saada tarvittavat tiedot koulutuksen aloittamiseen. Koulutus alkaa kaikille yhteisellä lähipäivällä, johon kaikki tulevat tutoropettajat osallistuvat. Päivän aikana käydään läpi koulutussuunnitelma, opiskelun eteneminen ja muut käytännön asiat. Opiskelijat saavat mm. tunnukset eCampus verkko-oppimisalustaan ja perusohjeistuksen sen käyttöön. Perustetaan Facebook-sivusto ja ohjeistetaan sähköisen portfolion laatiminen

Osaamiskartoitus (verkossa)

Osaamiskartoituksella selvitetään tutoropettajan tämänhetkinen osaamistaso ja verkkopedagogiikan tuntemus. Kartoituksen pohjalta tunnistetaan opiskelijan osaamisvajeet ja suositellaan digiosaajaopiskelun henkilökohtaiset painopistealueet.

Digiosaaja 1 – Verkkopedagogiikka (verkossa)

Etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Eroaako verkko-opintojaksolla ohjaaminen tavallisesta toteutuksesta? Vuorovaikutteisuus verkossa – kuinka vuorovaikutteisuus muodostetaan? Entä miten opintojakso etenee verkossa aivan käytännössä sen jälkeen, kun materiaali on luotu ja työtila avattu? Ja miten herkkää on ohjaus, arviointi ja palautteenanto verkko-opintojaksolla? Miten verkkotuotoksista annetaan palautetta ja miten niitä arvioidaan monipuolisesti?

Digiosaaja 2 – Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa (verkossa)

Mobiililaitteita ja niissä olevia sovelluksia voidaan hyödyntää opetuksessa monella tapaa. Tietotekniikka on tullut pysyväksi osaksi elämää ja koulumaailmaa. Oppilaiden arkeen kuuluvat kiinteästi etenkin heidän mukanaan kulkevat älypuhelimet. Yhteiskunnan teknologinen kehitys ja toisaalta oppimiskäsityksen muutos näkyvät koulussa ja vaativat uusia taitoja myös opettajilta. Uusia oppimisen välineitä ja menetelmiä on otettava käyttöön. Myös laitteiden turvallinen käsittely ja vaikutukset terveyteen ja ympäristöön on otettava huomioon.

Digiosaaja 3 – Sähköisen oppimateriaalin luova tuottaminen (verkossa)

Interaktiiviset työalustat ja simulaattorit tarjoavat oppilaille perinteisistä kirjoista puuttuvan, kokemuksellisen ja vuorovaikutteisen väylän oppimiseen. Sähköinen oppimateriaali mahdollistaa toisella tapaa kokemuksellisen ja vuorovaikutuksellisen tavan harjoitella erilaisia taitoja ja omaksua niihin liittyvää tietoa. Osiossa opitaan kuinka mobiilipelejä voi hyödyntää opetuksessa sekä perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin.

Digiosaaja 4 – Videointi ja kuvaaminen opetuksessa (verkossa)

Tässä osiossa perehdytään, kuinka videointi ja kuvaaminen toimivat tutkivan oppimisen apuvälineinä. Opitaan QR-koodien tekemistä ja ideoidaan kuinka niitä voi hyödyntää opetuksessa. Opetellaan videoiden kuvaustekniikkaa, editointia ja niiden jakamista pilvipalveluissa (esim. Google Drive), videoiden jakopalvelussa (esim. YouTuben yksityiskanavalla tai DreamBrokerissa omalla kanavalla) tai oppimisympäristössä omalla koululla.

Digiosaaja 5 – Oppimispelit, lisätty todellisuus ja SOMEn hyödyntäminen (verkossa)

Aktiivista toimintaa vaativilla peleillä on ominaisuuksia, jotka voivat tukea oppilaan aktiivista oppimisprosessia tehokkaasti. Lisätty todellisuus yhdistää sekä varhaista simulaatio-teknologiaa että virtuaalitodellisuutta (VR virtual reality). Tässä jaksossa perehdytään kuinka luodaan tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään somea osana mediataitoja ja ymmärtää sen roolia yhteiskunnassa.

Digiosaaja 6 – Pedagogiikan ja teknologian yhdistäminen (verkossa)

Uusin teknologia voidaan valjastaa yhtäältä perinteisen pedagogiikan palvelijaksi, mutta toisaalta aktivoivaa pedagogiikkaa voidaan toteuttaa myös hyvin yksinkertaisin välinein. Laitteita olennaisempaa on oppimisen tuki, joka uusilla välineillä parhaimmillaan saadaan aikaan. Tässä jaksossa opitaan, millaisia mahdollisuuksia teknologia tarjoaa uuden opetussuunnitelman pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Perehdytään myös, kuinka tekniset ratkaisut edistävät ongelmanratkaisua, oppimisen merkityksellisyyttä ja oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.

Digiosaaja 7 – Tietoturva ja tekijänoikeudet (verkossa)

Verkkoympäristössä toimiessa on tärkeää tuntea tekijänoikeuksien ja tietoturvan perusperiaatteet. Tässä opintokoko-naisuudessa tutustutaan yksityisyyteen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviin peruskäsitteisiin verkkoympäristössä. Tavoitteena on oppia havaitsemaan verkon käyttöön liittyviä uhkia ja vaaroja sekä ottamaan huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä. Perehdytään myös verkkomateriaalin tekijänoikeuksiin ja hyvään käyttäytymiseen verkkoympäristössä.

Digiosaaja 8 – Jatkuvan kehittämisen malli – opetustoimen strateginen valinta (verkossa)

Sähköiset oppimisympäristöt, laitteet ja sovellukset kehittyvät jatkuvasti hurjalla vauhdilla. Jaksossa pohditaan, mikä on tutoropettajan rooli jatkuvan kehittämisen moottorina työyhteisössä ja kuinka hänen tulee kehittää myös itseään jatkuvasti pysyäkseen ajan tasalla.  Keksitään keinoja, kuinka varmistua jatkuvan kehittämisen mallin olevan yhdenmukainen kunnan ja opetustoimen strategian kanssa.

Päättäjäispäivä (lähipäivä)

Koulutus päättyy kaikille yhteisellä lähipäivällä, johon kaikki tulevat tutoropettajat osallistuvat. Päivän aikana perehdytään itsensä johtamiseen ja ajanhallintaan työssä. Pohditaan viestinnän ja kommunikoinnin haasteita ja laaditaan työkaluja niiden selättämiseen. Lisäksi harjoitellaan kuinka ideoita myydään ja muutetaan muutosvastarintaa mahdollisuuksien havaitsemiseksi. Lopuksi tutoropettajille jaetaan todistukset ja he antavat palautteet koulutuksesta.

 


 tietokone

 

Koulutuksen toteutusaika ja -paikka:

Toteutusajankohta: kevät ja syksy 2017. Alkamispäivä 6.2.2017.
Ilmoittautuminen: 13.1.2017 mennessä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja lisäaloituksia järjestetään tarpeen mukaan. Kunkin ryhmän minimialoitusmäärä on 20 opiskelijaa.
Toteutuspaikka: Lähipäivät alustavasti Fox Center Järvenpäässä tai sopimuksen mukaan, verkkokoulutus eCampus verkko-oppimisalustassa.
Lisätietoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. puh. 050 574 8606 / Miia

Koulutuksen hinta:

Koulutuksen hinta on 1 300,00 € (alv 0 %) / tutoropettaja. Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyy koulutus, koulutusmateriaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähipäivien aikana. Lounas omakustanteisena lounasravintolasta.

Voitte myös kysyä erillisen tarjouksen mikäli:

  • Haluatte järjestää aloitus- ja lopetuspäivät kunnan omissa tiloissa.
  • Kunnastanne osallistuu koulutukseen suuri määrä opiskelijoita (yli 20 henkilöä)

Ilmoittautuminen 13.1.2017 mennessä:

Ilmoittaudu koulutukseen >>

Ilmoita useampia henkilöitä >>


Miksi TTS Työtehoseura koulutuksen tuottajaksi?

TTS on kokenut aikuiskouluttaja ja yksi Suomen suurimpia yksityisiä oppilaitoksia, josta valmistuu vuosittain noin 10 000 opiskelijaa uusin taidoin työelämään. TTS on viime vuosina panostanut vahvasti verkkokoulutukseen ja sähköisten opetusmenetelmien kehittämiseen aikuiskoulutuksessa. Yhdistämme käytännöllisen aikuiskoulutuksen ja nykyaikaiset, monipuoliset menetelmät toimivaksi kokonaisuudeksi. Kouluttajamme ovat kokeneita ja asiansa tuntevia kouluttajia.

Koulutusohjelman sisältö on yhdenmukainen Opetushallituksen tutoropettajien osaamisen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Tärkeää on että koulutusta räätälöidään kunkin tutoropettajan henkilökohtaisen osaamisen mukaisesti. Henkilökohtaistamisella turvataan, että tutoropettajien osaaminen saadaan kunnassa yhdenmukaiselle tasolle.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto